Pravidla vědomostní hry VIAOVA750

 1. Pořadatelem hry je statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451.
 2. Organizátorem hry je společnost SILVER B.C., s.r.o., Štítného 644/8, 702 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 47683848.
 3.  Účastníkem hry (dále hráčem) se může stát každý, kdo se zaregistruje prostřednictvím registračního systému hry a vytvoří svůj profil hráče.
 4. Hráč bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast ve hře zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový hráč v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat (viz bod 21 pravidel), pozbývá nároku na výhru a výhra v takovém případě připadne dalšímu hráči v pořadí.
 5. Pro řádnou registraci platí následující pravidla:
  • osoba starší 18 let provádí registraci sama;
  • osoba ve věku 15–18 let provádí sama registraci se souhlasem svého zákonného zástupce;
  • za osobu mladší 15 let může provést registraci pouze její zákonný zástupce.
 6. Každý registrovaný hráč je zodpovědný za správu svého profilu po celý průběh hry. Profil hráče může hráč spravovat pouze s připojením k internetu.
 7. Hráč se může do hry registrovat a plnit úkoly prostřednictvím stránky www.ostrava750.cz nebo prostřednictvím aplikace VIAOVA 750 pro mobilní telefony s přístupem k internetu. 
 8. Pro vytvoření profilu hráče je povinným údajem jméno a příjmení hráče, zvolení registračního hesla, bydliště (město, případně městská část) a zadání funkčního e-mailu pro komunikaci mezi organizátorem hry a hráčem.
 9. Všechny úkoly je nutné splnit nejpozději 27. 6. 2017 do 23:59 hodin.
 10. Hráč, který úspěšně vyřeší všechny úkoly hry a bude mít všechna hrací okna označena jako úspěšně splněná, obdrží prostřednictvím zadané e-mailové adresy individuální e-ticket, který bude sloužit jako vstupenka do finále.
 11. Účast ve finále hry si automaticky zajistí tři hráči, kteří jako první nejrychleji splní všechny podmínky prémiových otázek č. 10 nebo č. 20. Rozhodující je čas úspěšného zapsání správného řešení praktického úkolu otázky č. 10. nebo č. 20. v profilu hráče. Tito hráči obdrží ihned e-ticket nutný k postupu do finále a ve hře nemusejí dále pokračovat.
 12. Finále hry proběhne na akci Festival v ulicích dne 30. 6. 2017 v době od 12:00 do 18:00 hodin, přičemž přesný čas a místo konání finálového kola hry bude organizátorem upřesněno v průběhu hry na webových stránkách www.ostrava750.cz a facebookovém profilu Ostrava750, nejpozději však 15. 6. 2017.
 13. Hráči, kteří se dostaví se zaslanou vstupenkou do finále na určené místo a ve vymezeném čase, mají možnost zodpovědět finální otázku.
 14. Účast ve finále je podmíněna předložením platného e-ticketu, který bude zaslán každému úspěšnému hráči. Organizátor hry ověří platnost e-ticketu a účast ve finále umožní pouze hráči s platným e-ticketem.
 15. Finální otázku zodpoví každý hráč individuálně za přítomnosti rozhodčího. Úkolem hráče je zodpovědět finální otázku nejen správně, ale i v co nejkratším čase.
 16. Deset hráčů, kteří nejrychleji odpoví na finální otázku, se tímto nominuje do superfinále.
 17. Superfinále proběhne před veřejností na pódiu v rámci programu akce pro veřejnost Festival v ulicích, a to formou vědomostního kvízu, kdy bude 10 finalistů najednou odpovídat na stejné otázky v určeném časovém limitu pomocí elektronického zařízení.
 18. Pořadí hráčů v superfinále a nárok na získání cen bude stanoven podle počtu bodů získaných v superfinále.
 19. V případě rovnosti bodů více hráčů v superfinále rozhoduje čas splnění finálního úkolu.
 20. V případě rovnosti bodů i času splnění finálního úkolu bude pořadí hráčů stanoveno vědomostním kvízem – tzv. rozstřelem. Hráči se stejným počtem bodů v superfinále i shodným časem splnění finálního úkolu budou odpovídat současně na stejnou otázku. Vítězem rozstřelu se stane hráč, který správně odpoví na otázku, na kterou druhý hráč (ostatní hráči) odpoví chybně.
 21. Za osobu mladší 18 let musí výhru převzít jeho zákonný zástupce.
 22. Hry se nemohou zúčastnit členové organizačního výboru hry (dle bodu 28 pravidel) a ani jejich osoby blízké dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 23. Veškeré aktivity spojené s plněním úkolů činí hráči na své nebezpečí a svou zodpovědnost. Pořadatel ani organizátor hry nezodpovídají za škody způsobené hráčům ani za škody, které případně hráči někomu způsobí. Každý hráč je povinen počínat si při plnění úkolů tak, aby neohrozil zdraví či majetek svůj ani jiných osob a nedopouštěl se poškozování veřejného majetku ani ničení životního prostředí.
 24. Účastí ve hře vyjadřuje každý hráč svůj souhlas s pravidly hry a zavazuje se je plně dodržovat. Hráč uděluje registrací rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro udělení souhlasu platí pravidla stanovená v bodu 5 těchto pravidel. Hráč tímto dává Pořadateli jakožto správci osobních údajů výslovný souhlas ke shromažďování, zpracování, užívání a uchování osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, a to za účelem identifikace hráče. Hráč zároveň bezplatně uděluje souhlas se zveřejněním svého jména na webové stránce pořadatele a ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s konáním této hry.
 25. Organizátor hry si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodovat podle vlastního uvážení, případně doplnit tato pravidla pro výklad sporných případů.
 26. Organizátor hry si vyhrazuje právo kdykoliv hru úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 27. Hru řídí organizační výbor. Rozhodnutí organizačního výboru ohledně veškerých záležitostí je konečné a závazné pro všechny hráče.
 28. Organizační výbor je složen z předsedy, místopředsedy a tří rozhodčích.
 29. Účast ve hře ani ceny a odměny není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 30. Informace o hře (pravidlech, úkolech a organizaci) budou poskytovány pouze organizátorem hry prostřednictvím kontaktního e-mailu viaova750@ostrava.cz a prostřednictvím facebookových stránek Ostrava 750.
 31. Pracovníci Archivu města Ostravy, Ostravského muzea, ale ani pracovníci Magistrátu statutárního města Ostravy nebudou a nemohou poskytovat informace ke hře ani k jednotlivým soutěžním otázkám.

 

Organizační výbor hry

Předseda                             náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Místopředseda                    Jindřich Vaněk

Rozhodčí                             PhDr. Blažena Przybylová

                                             Eva Malyšková

                                             Petr Kočíř